De eeuwige levenswijze

Informatie hindoeïsme

Het hindoeïsme wijkt sterk af van de monotheïstisch godsdiensten. Hindoes zelf noemen hun geloof vaak Sanatana dharma, de eeuwige levenswijze. Het geloof heeft geen stichter of belijdenis en geen heilige geschriften. Het hindoeïsme heeft vele goden, maar slechts een ultieme 'werkelijkheid'. Het grootste deel van de hindoes bevindt zich in India. De laatste jaren hebben zij zich echter ook verspreid naar andere delen van de wereld, voornamelijk naar Groot-Brittannië en landen die deel uitmaken van het Britse Gemenebest, zoals het Caribische gebied, Canada en oostelijk Afrika.

Hindoeïsme - Geloof
Hindoes geloven dat hun leven geleid wordt door samsara, de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte. De ziel (atman) wordt gereïncarneerd totdat de verlossing (moksha) is bereikt. Deze bevrijding uit de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte is het uiteindelijke doel van de hindoes. Om dit te bereiken dienen zij zich te houden aan een heilige gedragscode. Deze code bestaat uit enkele rituelen, zoals bidden en godsdienstoefening, en moreel gedrag tegenover zichzelf, de familie en de maatschappij. Ook leven zij zo rein mogelijk en proberen ze vervuiling te voorkomen. De hindoeïstische maatschappij is ingedeeld in vier klassen (varna's), die weer zijn onderverdeeld in talloze beroepsgroepen (jatis). De kaste bepaalt welke beroepen uitgeoefend mogen worden of welk voedsel wel of niet mag worden genuttigd. Tijdens het leven kan een hindoe niet van kaste veranderen, maar in een volgend leven kunnen ze wel in een andere kaste worden geboren. Dat hangt af van de karma, het resultaat van de goede en slechte handelingen tijdens het leven. De mens draagt de last van de karma mee van het ene bestaan naar de andere. Als iemand is overleden wordt het lichaam gereinigd en gecremeerd. Meestal vindt de crematie plaats aan een rivier, waarin op de tiende dag na de crematie, de as van de overledene wordt gegooid.

Heiligdom: goden en tempel
De kracht die zorgt voor orde en ritme in de wereld, voor geboorte, groei, aftakeling en vernieuwing, wordt in de latere geschriften (Absolute)Brahman genoemd. Dit is de unieke God en universele ziel, de Ene. Brahman kent/bestaat uit drie aspecten: Brahma, de Schepper, Vishnu, de behoeder van het leven en Shiva, de vernietiger en herschepper. Deze drie-eenheid, de Trimurti, wordt vaak uitgebeeld als drie goden in één beeld. In het klassieke hindoeïsme spelen ook vrouwelijke goden een rol, zoals Saraswati, Lakshmi en Parvati, de gemalinnen van de Trimurti. Samen vormen zij het concept van de moedergodin. De tempels die aan de Hindoegoden zijn gewijd zijn zeer indrukwekkende gebouwen. Met name de vele Shiva- en Vishnutempels. De tempel is allereerst de heilige plaatst voor de persoonlijke godsdienstbeoefening van de gelovigen. Het is een plaats op aarde, waar de mens in contact kan komen met het goddelijke en het huis van een god of godin. Het heilige beeld, waarin de god of godin na een aantal rituelen volgens de hindoes in verblijft, wordt in de tempel bewaard. Niet alleen die ruimte, maar de hele tempel wordt als heilig beschouwd. Dit komt tot uiting in de overdaad aan beelden.

Omgangsvormen hindoeïsme

  • Relaties: De omgang tussen mannen en vrouwen is in veel landen buiten Europa aan regels gebonden. In de hindoeïstische landen raken mannen elkaar in het openbaar wel aan en ook raken vrouwen onderling elkaar aan. Een man en vrouw zul je echter nooit hand in hand zien lopen, laat staan kussen. Pas je als Westerling enigszins aan.
  • Reizigers worden gezien als personen zonder kaste. Ze worden echter wel met veel meer respect behandeld als de kastelozen in India. Soms zijn bepaalde delen van tempels niet toegankelijk voor niet-hindoes, anderen zijn geheel ontoegankelijk.
  • Tempel: Doe bij het betreden van een tempel je schoenen uit en laat ze buiten staan.
  • Geen rundvlees: Hindoes mogen geen rundvlees eten. Zij beschouwen de koe als heilig. Deze dieren mogen niet worden gedood. Veel hindoes zijn vegetarisch. Bloed beschouwen zij als onrein.
  • Geld: In veel tempels wordt een beroep gedaan op je vrijgevigheid. Dit kan hinderlijk zijn, maar zie dit als een soort 'entreegeld' en bedenk dat deze mensen het geld vaak hard nodig hebben.

Meer informatie hindoeïsme:
Wikipedia