Grootste godsdienst ter wereld

Wanneer is het Christendom ontstaan?

Wanneer is het christendom ontstaan? Het christendom is de grootste en meest verbreide godsdienst ter wereld. De meeste Christenen zijn te vinden in Europa, de Verenigde Staten, Midden- en Zuid-Amerika (m.n. Brazilië) en Australië. Ook in Afrika hebben de missionarissen hun sporen achtergelaten (o.a. in Ghana). In Azië heeft het Christendom minder invloed gehad, met uitzondering van de Filippijnen en Zuid-Korea. Het geloof heeft in ieder land een eigen invulling gekregen. Meestal werd het vermengd met rituelen uit het lokale volksgeloof. Dit komt o.a. tot uiting in Brazilië. Hier worden katholieke feesten en processies afgewisseld met andersoortige religieuze feesten.

Wanneer is het christendom ontstaan?
Ruim 2000 jaar geleden leefde de jood Jezus van Nazareth. Hij maande zijn joodse medegenoten tot boetedoening en verkondigde de komst van het koninkrijk van God. Aangezien hij zich keerde tegen de Romeinse overheersers, veroordeelden deze hem tot de dood aan het Kruis. Na de dood van Jezus verklaarden zijn volgelingen, de Christenen, dat hij op wonderlijke wijze was herrezen. Zij verspreiden het woord dat Jezus had gepreekt. In de vierde-eeuw verhief de Romeinse keizer Constantijn de Grote het Christendom tot Staatsgodsdienst. Het Christendom werd dé godsdienst van het Romeinse Rijk en ging een grote toekomst tegemoet.

Stromingen binnen christendom
Binnen het christendom zijn er talrijke geloofsrichtingen. De grootste zijn o.a. het Rooms-katholicisme en het protestantisme. De derde christelijke kerkelijke gemeenschap ter wereld is de Oosters-orthodoxe Kerk, deze kerken zijn voornamelijk gevestigd op de Balkan en in Rusland.

  • Apostolische Kerken
  • Katholieke Kerk
  • Oosters-orthodoxe Kerken
  • Oriëntaals-orthodoxe Kerken
  • Protestantse Kerken
  • Evangelische beweging
  • Orthodox christendom
  • Vrijzinnig christendom

De Rooms-katholieke Kerk is de grootste geloofsrichting binnen het christendom. Zij beroept zich op het Oude en Nieuwe Testament van de bijbel, de Traditie en het leergezag van Rome. Tot aan de Reformatie belichaamde ze veel politieke macht. De leider van de Kerk is de bisschop van Rome beter bekend als de paus, die in Rome resideert en aan het hoofd staat van de clerus; hij is tevens staatshoofd van Vaticaanstad.

Heiligdom: kerk
Het Christendom heeft overal ter wereld een ander karakter. Wel houden de Christenen zich aan vier officiële doctrines: de doop, de eredienst, bidden en goede werken. Verder hebben ze allen het Nieuwe Testament, dat begint bij het leven van Jezus Christus. Ook geloven alle Christenen in de onsterfelijkheid van de ziel en een leven na dood. Op de heilige dag, de zondag, gaan de meeste gelovigen naar de kerk. Hier vinden ook de belangrijkste rituelen van het Christendom plaats: de doop, de biecht, het avondmaal, de mis, het huwelijk en de begrafenis.

Omgangsregels
Vanzelfsprekend moet je in heiligdommen toestemming vragen om te fotograferen, dus ook in een kerk. In de meeste kerken is het gewenst dat je je gepast kleedt. Geen (te) korte broeken en hemdjes.

Meer informatie over het christendom en wanneer het is ontstaan:
Wikipedia